Die vraag ontstaan dikwels of ‘n lewensversekeringspolis ‘n benoemde begunstigde moet hê, skryf Pieter Willem Moolman.

Voorbeelde van so ‘n benoemde begunstigde is ‘n inter vivos-trust of ‘n gade.

Die antwoord is nie so eenvoudig nie en sal verskil van geval tot geval. Individuele omstandighede moet eers in aanmerking geneem word alvorens ‘n sinvolle besluit geneem kan word.

Elke finansiële plan moet deeglik aandag skenk aan sake soos boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting, eksekuteursfooie, die likiditeit van ‘n boedel, batebeskerming teen krediteure en voorsiening vir afhanklikes.

Wanneer ‘n mens dus die benoeming van ‘n begunstigde oorweeg, moet jy dink aan die gevolge wat elkeen van dié aspekte kan inhou.

Ek noem ‘n paar belangrike aspekte.

Mense dink dikwels die opbrengs van ‘n polis is aan belasting en kapitaalwins onderworpe, maar daar is normaalweg geen belastingimplikasies vir begunstigdes nie.

‘n Polis is wel ‘n geagte bate in die boedel van die oorledene wat die boedelbelasting kan verhoog.

Die persepsie dat ‘n polis wat begunstig is nie onderworpe is aan boedelbelasting nie, is dus verkeerd. Dit het wel ‘n voordeel met betrekking tot eksekuteursfooie omdat geen eksekuteurskoste betaalbaar is by polisse wat begunstig is nie.

Wanneer daar ‘n benoemde begunstigde vir ‘n polis is, is die versekerings-maatskappy verplig om die opbrengs regstreeks aan die benoemde te betaal. Die geld gaan nooit na die boedel toe nie.

Hierdie reëling verhoed dat begunstigdes eers moet wag dat die boedel afgehandel word.

As daar vir alle polisse begunstigdes is, en geen verdere kontant in die boedel beskikbaar is nie, sal die eksekuteur gedwing word om sommige van die boedel se bates te likwideer om die koste verbonde aan die afhandeling van die boedel te betaal.

Dit is allermins ideaal omdat die bate dikwels die vernaamste woonplek van die afhanklikes is of omdat bates in die geval van ‘n gedwonge verkoping lae pryse kan behaal.

Daarom behoort jy en jou finansiële beplanner seker te maak dat daar genoeg kontant in jou boedel is om alle kostes te dek.

Krediteure mag nie die opbrengs van ‘n versekeringspolis van ‘n benoemde begunstigde eis as die boedel bankrot is nie. ‘n Lewenspolis met ‘n geldige begunstigde verbind die versekeraar kontraktueel daartoe om die opbrengs ná die dood van die versekerde aan die benoemde begunstigde te betaal.

Omdat die opbrengs die begunstigde toekom en nie die eienaar nie, kan die polis nooit vir die doeleinde van insolvensie deel van jou boedel vorm nie. Dit is onlangs in ‘n uitspraak van die Appèlhof bekragtig.

As jy dus jou bates teen potensiële krediteure wil beskerm, kan die benoeming van ‘n begunstigde ‘n nuttige werktuig wees.

Dit kan maande, soms jare, duur voordat ‘n boedel afgehandel word. In gewone omstandighede word benoemde begunstigdes binne ‘n week of twee ná die versekerde se dood betaal.

Dit stel hulle in staat om finansieel onafhanklik te wees totdat die eksekuteur die boedel afhandel en die bates kragtens die testament verdeel.

Die benoeming van ‘n begunstigde as deel van boedelbeplanning kan dus tot jou voordeel en dié van jou afhanklikes aangewend word mits ander aspekte soos likiditeit en aanwas-eise (indien van toepassing) in berekening gebring word.

Ek beklemtoon dus weer ek dat alle aspekte in aanmerking geneem moet word alvorens ‘n begunstigde benoem word. Raadpleeg ‘n bekwame finansiële adviseur om jou te help.

Pieter Willem is ‘n finansiële raadgewer en stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Die onderneming se missie is om finansiële sekuriteit en welvaart vir kliënte te skep. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.