Baie mense gaan dié vakansie iewers heen ry en talle van dié wat op die paaie gaan wees, het nie ’n geldige testament nie, skryf die finansiële beplanner Pieter Willem Moolman.

Dit kan ’n ernstige fout wees, want almal weet hoe gevaarlik Suid-Afrika se paaie is; ook buite die vakansietye. Daarom behoort alle padgebruikers seker te maak hul testament is in orde.

Nogtans is baie mense nie juis begaan oor ’n testament nie. As verskonings voer hulle aan dat hulle nie juis groot bates het nie en dat dit iemand anders se probleem gaan wees as hulle sterf.

Een van die ergste dinge wat enigiemand kan doen, is om geliefdes met sulke probleme agter te laat. Iemand wat sonder ’n geldige testament sterf – intestaat soos dit genoem word – veroorsaak dikwels ontsaglike vraagstukke.

Almal wat 16 jaar en ouer is, mag ’n testament laat opstel om te bepaal hoe hul boedel beredder moet word ingeval hulle skielik sterf. As hulle sonder een sterf, sal hul boedel beredder word kragtens die reëls van intestate erfreg, wat dikwels nadelige nagevolge kan hê.

Die wet wat van toepassing is op mense wat sonder ’n testament sterf, word nasionaal gereguleer en sluit die Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 in.

Die reëls van die intestate erfreg is taamlik eenvoudig. Kortliks bepaal dit dat jou boedel sal oorgaan na een van jou naasbestaandes; meer spesifiek, jou naaste volgende direkte familielid.

Intestate erfreg is hoofsaaklik gegrond op bloedverwantskap. Of jy getroud is al dan nie, sal jou kinders presies dieselfde erfreg hê wanneer jy sonder ’n geldige testament sterf.

’n Aangenome kind word ook beskou as ’n afstammeling van die aanneem-ouers asof hulle bloedverwante is.

Maar daar is beduidende nadele as iemand sonder ’n testament te sterwe kom en dikwels word die wense van die oorledene nie nagekom nie. Daarby kan dit gebeur dat die bemakings nie ten voordeel van die oorblywende familielede sal wees nie.

Voorbeelde van sulke nadele is volop.

Een daarvan is dat alle bemakings aan minderjarige kinders in beheer van die staat se Voogdyfonds geplaas word. Met ’n geldige testament kon jy ’n testamentêre trust tot voordeel van minderjarige kinders laat oprig het.
Sonder ’n geldige testament kan jy nie voogde vir jou minderjarige kinders aanwys nie. Dié  verantwoordelikheid sal na ander familielede of welsyndienste oorgedra word.

’n Eksekuteur moet ook aangewys word, wat ’n vertraging in die afhandeling van die boedel kan veroorsaak. Met ’n geldige testament kon jy self ’n eksekuteur benoem het.

Sonder ’n geldige testament sal al jou wense moontlik nie uitgevoer kan word nie.

As die testateur familielede (ouers, broers of susters) spesifiek wil bevoordeel, kan dit gebeur dat géén familielid ’n voordeel ontvang nie, want in die geval van intestate erfopvolging waar geen kinders betrokke is nie sal alles na die gade toe gaan.

As daar geen lewende familielede by intestate erfopvolging is nie, word die hele boedel aan die staat oorgedra.

Nog ’n belangrike aspek is dat die wette wat op intestate erfopvolging van toepassing is nié  voorsiening maak vir permanente saamwoonverhoudings en lewensmaats kragtens die gemene reg nie.

As jy hulp nodig het met die opstel van ’n testament, kan jy jou finansiële beplanner, bank of prokureur nader.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.