Een van my kliënte is onlangs as eksekuteur van ’n boedel aangestel en hy wou by my weet wat sy pligte is, skryf finansiële raadgewer Pieter Willem Moolman.

Die pligte, verantwoordelikhede en aanspreeklikhede van ’n amptelike, aangestelde eksekuteur word duidelik in die Boedelwet omskryf.

Onthou, as eksekuteur, is jy op ’n fooi geregtig. Dié fooi word in die wet voorgeskryf, maar die partye kan ook skriftelik op ’n laer een ooreenkom.

Daar heers heelwat misverstande en onsekerheid by betrokke partye, asook sommige eksekuteurs, oor pligte en reëlings wat nie as boedelaangeleenthede geag word nie. Dit kan onnodige wrywing veroorsaak.

Begrafnisreëlings is nie ’n eksekuteur se plig nie. Hulle kan in elk geval eers amptelik optree ná hulle deur die Meester van die Hoë Hof aangestel is.

Dit neem weke vir sodanige aanstelling en kan eers gebeur ná die boedel by die Meester aangemeld is.

Begrafnisreëlings is ’n familie-aangeleentheid en indien die genomineerde eksekuteur dit behartig, word dit in ’n persoonlike hoedanigheid gedoen.

Begrafniskostes kan wel teen die boedel geëis word.

Die aansoek om voortsetting van die oorledene se lidmaatskap van pensioen- en mediese fondse moet deur die oorblywende afhanklike gedoen word. Dieselfde geld vir die voortsetting van munisipale- en ander dienste.

Die aansoeker moet in die meerderheid gevalle aansoekvorms voltooi en persoonlik teken, asook bankbesonderhede voorsien en, waar van toepassing, reëlings vir betalings tref.
 
Die eksekuteur sal aparte korrespondensie met onder andere werkgewers, pensioen- en mediese fondse voer in verband met aangeleenthede wat  betrekking het tot die boedel asook vir inkomstebelasting- en ander doeleindes.

In die meerderheid gevalle vorm die opbrengs van pensioen- en ander soortgelyke fondse, insluitende groeplewensversekering, nie deel van die boedelbates nie. Dis wanneer polisse begunstig is.

In al bogenoemde gevalle is die eksekuteur nie betrokke nie.

Hoewel dit ook nie deel van sy pligte is nie, sal ’n eksekuteur aan die korttermynversekering aandag gee en bepaal wat, vir hoeveel en waarvoor boedelbates gedek is.

Daar kan met bogenoemde voortgegaan word of nuwe versekering kan uitgeneem word. Premies is jaarliks vooruit betaalbaar en toegang tot voldoende fondse vir die spoedige betaling daarvan, is belangrik.

Die aanbevole metode is dat die begunstigde van ’n versekerbare bate dit dadelik inneem onder sy of haar persoonlike versekering of skriftelik bevestig dat voortsetting van versekering op eie risiko nie verlang word nie.

Dis dus van uiterste belang dat belanghebbende partye by die eksekuteur, of sy agent, vasstel wie wat moet doen.

Ook belangrik is dat sodanige partye nie van die pligte van ’n eksekuteur behartig nie. Dit bring geen besparing mee nie en kan duplisering en moontlike verwarring veroorsaak.

Al is sekere pligte nie die eksekuteur s’n nie, sal ’n goeie en betroubare eksekuteur, of sy agent, altyd raad gee. In sommige gevalle sal eksekuteurs op versoek aan persone – soos weduwees en bejaardes – gratis bystand verleen.

’n Eksekuteur hoef nie ’n familielid te wees nie. Aangesien dit ’n emosionele tyd is, is dit goed dat ’n onafhanklike persoon, soos jou finansiële raadgewer, saam met ’n familielid aangestel word.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.