’n Leser het ons per e-pos genader om uit te vind of dit moontlik is om ’n testament te wysig indien al die erfgename saamstem, skryf Pieter Willem Moolman.

Die verdeling van bates uit ’n boedel kan soms problematies wees. In sekere gevalle kan dit tot erge twis in die familie aanleiding gee, soveel so dat families mekaar al in die hof gepak het – en dít kan vertragings in die afhandeling van ’n boedel veroorsaak.

Sulke vertragings kan voorkom word as die erfgename onderling ooreenkom of ’n herverdelingsooreenkoms sluit. Dit kan baie van die probleme op ’n eenvoudige en informele wyse oplos.

Om ’n suiwer regstegniese voorbeeld te gebruik, kom ons sê ’n man bemaak sy boedel in gelyke dele aan vier meerderjarige en bevoegde persone. Sy netto-boedel bestaan uit ’n woonhuis, meubels, vuurwapen, motor, ’n klompie aandele, effektetrusts en kontant.

Elkeen van die erfgename het dus ’n kwart onverdeelde aandeel in elkeen van daardie bates afsonderlik.

Met die oordrag van die woonhuis, aandele en effektetrusts, asook met die verdeling van die kontant, behoort daar nie probleme te wees nie. Daar kan egter praktiese probleme ontstaan met die verdeling van die voertuig, die vuurwapen en meubels – elkeen kan tog nie ’n stukkie van die motor of ’n stoel van die eetkamerstel gryp nie!

Soms is die verdeling van sekere bates ook net nie moontlik nie, of dit is volgens bepaalde wette en regulasies onverdeelbaar, soos byvoorbeeld landbougrond. In sulke gevalle kan die eksekuteur van die boedel genoodsaak wees om die moeilik verdeelbare bates te realiseer indien geen ooreenkoms bereik word nie.

Samewerking en onderlinge ooreenkoms tussen erfgename speel ’n baie belangrike rol by die beredderingstydperk van ’n boedel.

In só ’n geval, moet die saak kalm bespreek en ’n ooreenkoms oor die herverdeling van die bates bereik word, wat hulle dan op skrif stel. Daarmee word die eksekuteur gemagtig om die bates te verdeel en aan elkeen die deel te oorhandig wat hy of sy graag wil ontvang.

Die herverdelingsooreenkoms moet aan sekere minimum vereistes voldoen. Slegs die begunstigdes wat belang het by die herverdeling is saam met die eksekuteur partye tot die ooreenkoms.

Waar die oorledene binne gemeenskap van goedere getroud was, kan die halwe, onverdeelde aandeel van die gemeenskaplike boedel wat aan die nagelate gade behoort, by die ooreenkoms ingesluit word, mits die gade ook ’n party tot die ooreenkoms is – selfs al is hy of sy nie ’n erfgenaam nie.

As minderjariges betrokke is, moet hul voogde namens hulle ’n party tot die ooreenkoms wees en is daar bykomende vereistes waaraan voldoen moet word gedurende die beredderingstydperk van die boedel.

Alle getekende herverdelingsooreenkomste is onderhewig aan die Meester van die Hooggeregshof se goedkeuring tydens die nasiening van die likwidasierekening.

Bogenoemde behoort plan B te wees. Plan A is om seker te maak ’n herverdelingsooreenkoms is nie nodig nie.

Dit kan slegs reggekry word met ’n behoorlike boedelplan en ’n eenvoudige, maar prakties uitvoerbare, testament.

Pieter Willem Moolman is die stigter van PWM Financial Management in Port Elizabeth. Besoek www.pwmfb.co.za of skakel 041 582 3034.